Praktische informatie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  Mits u hiervoor bij het eerste consult schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Mits u hiervoor bij het eerste consult schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, 
met de bijbehorende vektiscode, welke u nodig heeft voor de declaratie bij uw zorgverzekering.

Voor interessante informatie zijn de onderstaande site aan te bevelen.

NWP Natuurgeneeskunde NAVN RBCZ camcoop

De RBCZ is een organisatie die klachten behandeld van o.a. therapeuten die bij de NWP zijn aangesloten, u krijgt van mij bij uw eerste consult hierover de informatie. De geschillencommissie van de NWP is ondergebracht bij Camcoop. U vindt de linken van deze instanties hierboven.