Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities Praktijk voor Natuurgeneeskunde Leonie Scheutjens: eenmanszaak, gevestigd te Best aan: Correspondentieadres Oogstvelden 66 5685 JR (Praktijk voor Natuurgeneeskunde Leonie Scheutjens). Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Praktijk voor Natuurgeneeskunde Leonie Scheutjens een overeenkomst van opdracht aangaat (opdrachtgever). 

Art. 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de opdrachtgever. 

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst 1. Therapeut/natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/natuurgeneeskundige worden medegedeeld. 3. Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens. 

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen. 2. Therapeut/natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 

Art.5. Geheimhouding Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. 

Art. 6. Klachten Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut/natuurgeneeskundige, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. 

Art. 7. Betaling Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven giro/bankrekeningnummer. Na overschrijding van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 1% aan dienstverlener verschuldigd. 

Art. 8. Verhindering Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U bent 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om uw verhindering telefonisch 06 - 47 86 77 92 of per e-mail door te geven pvngk.leoniescheutjens@gmail.com